Asiakasprojekteja

Esimerkkejä kehitysprojekteista

SAH-KO OY: Tiedolla johtaminen 2019 – 2020

Asiantuntijoina projektissa toimivat organisaatiokonsultti Heli Pietilä ja ohjelmistoasiantuntija Antti Jauhiainen ZoomIN Oy:stä.

Teksti on ote tämän linkin takana olevasta artikkelista.

”Nykyisin Sah-Kon toimintaa seurataan ja johdetaan reaaliaikaisen datan avulla. Useista eri järjestelmistä saadaan tietoa esimerkiksi tilauksista ja toimitusajoista, liikevaihdosta, katteista, kuluista ja työturvallisuushavainnoista. Tiedot kerätään automaattisesti datan visualisointityökaluun, josta saadaan tiedot kerralla näkyviin halutussa muodossa kuten graafeina, pylväsvertailuina, viisarimittareina ja perinteisenä numerotietona. Aiempaa tehokkaamman tietojen koonnan avulla voimme entistä helpommin tarkastella esimerkiksi liiketoimintayksiköiden tilauskantaa, toimitusvarmuutta ja kannattavuutta.

Datan hyödyntämistä on kehitetty Sah-Kossa jo vuosien 2018 – 2019 aikana toteutetussa Työsuojelurahaston tukemassa Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan -hankkeessa. Hankkeen yhteistyötahon ZoomIN Oy:n kanssa jatkettiin tulokselliseksi todettua yhteistyötä tässäkin projektissa.”


SAH-KO OY: Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan 2018-2019

Asiantuntijana projektissa toimi KTT Heli Pietilä ZoomIN Oy:stä.

Ote Sah-Ko Oy:n laatimasta hanketiedotteesta 30.6.2019

”Kehittämistavoitteena oli uudistaa metallialan tuote- ja palveluyritys Sah-Ko Oy:n toimintakulttuuria ja perheyrityksessä sukupolvelta seuraavalle periytynyttä perinteistä toimintamallia, jossa päätöksenteko oli keskittynyt omistaja-yrittäjälle. Hankkeen tuotoksena henkilöstön rooleja uusittiin, tietoa alettiin jakamaan avoimemmin ja strategiatyötä ja jatkuvan kehittämisen käytäntöjä uudistettiin. Tiedolla johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi otettiin käyttöön sähköisiä työkaluja.

Hankkeessa onnistuttiin kehittämään yrityksen johtamistapaa, henkilöstön tehtäviä, vastuita ja päätäntämalleja. Toimintamalleja saatiin virtaviivaistettua ja strategiatyölle saatiin suunta, jossa strategia on osa jokaisen työtä. Tavoitteellisen tiedolla johtamisen ja sisäisen tiedonkulun tueksi otettiin käyttöön monipuoliset sähköiset työkalut. Eräs hankkeen pysyvistä tuloksista oli toimintaa ja työhyvinvointia seuraava ja kehittävä ryhmä, joka koostuu johdon ja henkilöstön edustajista.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää yrityksissä, jotka haluavat kehittää johtamiskulttuuriaan, henkilöstön rooleja ja vastuun jakamista sekä tiedolla johtamista. Hankeraportin toivotaan rohkaisevan tulosten soveltamiseen varsinkin omistaja-yrittäjä -vetoisissa pk-yrityksissä.”


LUOVI: Uusi suunta – uudet tekemisen tavat 2016 – 2017

Asiantuntijana projektissa toimi KTT Heli Pietilä ZoomIN Oy:stä.

Ote Ammattiopisto Luovin laatimasta hanketiedotteesta 31.12.2017

”Ammattiopisto Luovissa on otettu käyttöön Luovin ruori, sparraava ja rullaava toiminnanohjausmalli. Siinä ammattiopiston tavoiteasetanta, toiminta – arkityö – ja toiminnanohjaus muodostavat jatkuvan kokonaisuuden, joka ei katkea kalenterivuoden tai strategiakauden vaihtuessa.

Vuosikelloksi visualisoidussa Luovin ruorissa Luovin johtoryhmä sparraa kunkin yksikön johtotiimiä ja kunkin yksikön yksikönjohtaja oman yksikkönsä tiimejä lukuvuosittain.

Aiemmin Luovissa strategiaa toiminnallistettiin perinteisen strategia-ajattelun mukaisesti ylhäältä alas -periaatteeseen pohjautuvalla toiminnan vuosisuunnittelulla. Strategiatyö koettiin arkityöstä irralliseksi, eikä se ohjannut henkilöstöä ottamaan aidosti vastuuta tavoitteista.

Enää ei tarvita erillistä strategian jalkautusta, vaan strategiasta on tullut elävä, päivittyvä, arkeen kiinnittyvä ja tuoreimpaan tietoon pohjautuva, yhdessä ylläpidettävä ja toteutettava arjen työstä muodostuva kokonaisuus. Tämä edistää myös työhyvinvointia.

Valutuksesta yhdessä ymmärtämiseen

Luovin ruori merkitsee siirtymistä kontrolloivasta strategian valutuksesta johdolta henkilöstölle mahdollistavaan, valmentavaan ja yksilölähtöiseen johtamiseen.

Ytimen muodostavat yksiköiden ja tiimien sparraukset. Sparraaminen tarkoittaa tulosten seuraamista ja arviointia, tavoitteita ja toimenpiteitä, kuuntelua ja sivustatukea, osallistamista, haastamista ja ravistelemista sekä onnistumisten juhlistamista.

Luovin ruori toisaalta kannustaa uusien asioiden kokeilemiseen, vahvuuksien kehittämiseen ja vanhan kyseenalaistamiseen, mutta edellyttää myös vastuunottoa tulosten saavuttamisesta. Tämä merkitsee aktiivista strategiatoimijuutta.

 Vaikka hankkeessa kehitetty toiminnanohjausmalli on kehitetty Ammattiopisto Luovin tarpeeseen, sitä on helppo soveltaa toimialasta ja organisaatiomuodosta riippumatta.

Tutkimusten mukaan iso osa suomalaisista organisaatioista epäonnistuu strategian jalkauttamisessa. Luovin ruori pohjautuu uudenlaiseen strategia-ajatteluun. Sen keskiössä on dialoginen prosessi, jossa organisaation toimintaa ohjataan yhdessä ymmärtämisen kautta.”