Organisaatiokonsultointi

Asiantuntijapalveluita työelämään

Tarjoamme organisaatioden kehittämisen asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on sovittaa yhteen liiketoiminnan tarpeita ja organisaation kyvykkyyksiä niin, että työ sujuisi ja olisi motivoivaa ja tuottavaa.

  1. Vuokrajohtajapalvelu, jolloin asiantuntijamme toimii osa-aikaisena kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä organisaation johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi.
  2. Kehitysprojektin johtaminen, jolloin projektin tavoitteena voi olla esimerkiksi strategiakäytäntöjen uudistaminen,  johtamiskäytäntöjen kehittäminen tai tietyn toiminnon kehittäminen.
  3. Kehityskonsultointi, joka tarkoittaa toimimista ulkopuolisena asiantuntijana, joka ohjaa ja sparraa organisaation johtoa ja organisaation omia kehittäjiä esimerkiksi strategiakäytäntöjen uudistamisessa tai organisaation toiminnan ja johtamisen kehittämisessä.
  4. Yksilöcoaching johtajille ja sisäisten kehitysprojektien projektipäälliköille.
Organisaatiokonsultoinnin tavoitteena on edistää työn sujumista organisaatiossa.

Organisaatiokonsultointi on joko lyhytkestoista, jolloin yleensä haetaan ratkaisua rajattuun (esimerkiksi yhden ryhmän sisäiseen) ongelmaan tai pitempikestoista, jolloin kehitystyö tyypillisimmin viedään läpi kehitysprojektina. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä kehittämisessä puoltaa se, että ulkoapäin on usein helpompi nähdä organisaation tilanne ”sellaisena kuin se on”, sillä työyhteisön sisällä olevilla on ymmärrettävästi erilaisia näkemyksiä ja historiassa syntyneitä tulkintoja asioiden tilasta ja toisistaan.

Organisaation sisäisen keskustelun avaaminen ja nykytilanteen selvittäminen on tyypillisesti ensimmäinen askel organisaatiokonsultoinnissa. Tähän voidaan hyödyntää erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten haastatteluja ja kyselyjä, jotka osaltaan tuottavat tilannetietoa konsultointiprojektia ja sen etenemistä varten. Kerätyn tiedon pohjalta on paremmat mahdollisuudet suunnitella täsmällisemmät tavoitteet ja toimenpiteet tilanteen kehittämiseksi.

Ulkopuolisen asiantuntijan rooli riippuu tilanteesta: jos organisaatiolla on omia kehittäjiä, coaching tai kehityskonsultointi saattaa riittää. Jos omia kehittäjiä ei organisaatiossa ole, ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen kehitysprojektin johtamiseen on toimiva vaihtoehto ja erityisesti, jos johtoryhmän työskentelyä ja johtamista halutaan kehittää, voi asiantuntijan toimiminen kehitysjohtajana olla hyvä ratkaisu. Kaikissa rooleissaan organisaatiokonsultti tukee ja sparraa sekä tavoitteiden määrittämisessä että niiden suuntaan kulkemisessa, hyödyntäen omaa tietoaan, koulutustaan ja kokemustaan.

Organisaatiokonsultoinnin tehtävänä on edistää työn sujuvuutta työyhteisössä pitkällä tähtäimellä. Se voi kohdentua esimerkiksi organisaation kasvun esteiden tunnistamiseen ja voittamiseen tai organisaatiossa tunnistettujen, esimerkiksi johtamiseen tai yhteistyöhön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen tai toimimattomien käytäntöjen uudistamiseen. Meille konsultoinnissa on tärkeää työskentelyn tavoitteellisuus ja pyrkimys organisaation kannalta kestäviin tuloksiin. Yleensä parhaisiin tuloksiin päästään, kun kehittämiseen saadaan mukaan koko henkilöstö: ylhäältä sanellut muutokset harvoin kantavat hedelmää.

Yksilöllinen coaching on menetelmä, jolla voidaan tukea ja sparrata yksilöä ottamaan käyttöön enemmän potentiaaliaan. Coaching asiantuntijapalveluna kohdentuu erityisesti niille henkilöille, jotka ovat itse halukkaita paneutumaan kehittymiseensä ja joihin myös organisaatio on valmis panostamaan. Työelämään liittyvässä coachingissa keskustellaan tyypillisimmin siitä, miten kasvun ja kehittymisen esteet ylitetään. Coaching-työskentely on tavoitteellista, mutta jokainen keskustelu on yksilöllinen riippuen niistä kysymyksistä, joita coachattava tuo kuhunkin keskusteluun mukanaan.

Yhteystiedot